Заїзд:

Виїзд:

Дорослі:

Діти:

 

 

Пошук

Введіть деталі

Підсумок бронювання

Дякуємо Вам за бронювання! Ми тільки що відправили Вам електронного листа з підтвердженням на з наступними деталями:

Заїзд: - Змінити
Виїзд: - Змінити
Кількість ночей:
Дорослі: - Змінити
Номер: - Змінити

Вартість номера:
Налаштування ціни:

Разом:

Якщо протягом 5-ти хвилин Ви не отримали листа, будь ласка, перевірте папку "Спам". До скорої зустрічі!

Нет активного шлюза оплаты. Пожалуйста, активируйте хотя бы один платёжный шлюз в настройках HBook (Hbook > Оплата).

Номери

У номе­рах готе­лю ство­рені всі умо­ви для того, щоб наш готель став ком­форт­ним і зруч­ним будин­ком для Вас, на весь час Вашо­го пере­бу­ван­ня в Хар­ко­ві. Готель­но-ресто­ран­ний ком­плекс «ДРУЖБА» не змо­же змі­ни­ти пого­ду, про­гра­му візи­ту Ви спла­нує­те самі. Зате ми ство­ри­мо всі умо­ви для від­по­чин­ку, які будуть Вам необ­хід­ні піс­ля наси­че­но­го подія­ми дня.

Зруч­ні ліж­ка, м’які крісла, робо­чий стіл, кабель­не та супут­ни­ко­ве теле­ба­чен­ня, теле­фон з міжмісь­ким та між­на­род­ним зв’язком… Навіть такий же мах­ро­вий халат, як той, що Ви зви­к­ли носи­ти вдо­ма, такі ж пух­на­сті руш­ни­ки і м’які тапоч­ки. Прак­тич­но всі готель­ні номе­ри, холи і зали ресто­ра­ну мають без­ко­штов­ний без­дро­то­вий Wi-Fi Інтер­нет, що доз­во­ляє про­ве­сти дозвіл­ля від­по­чи­ва­ю­чих, у яких є ноут­бук.

Номер
Люкс
Дво­кім­нат­ний номер
від 1050 грн.
Номер
Напів­люкс
2 спаль­них міс­ця
від 740 грн.
Номер
Стан­дарт
2 спаль­них міс­ця
від 580 0 грн.
Номер
Еко­ном
2 спаль­них міс­ця
від 440 грн.

Спецпропозиції

Поди­ви­ти­ся

Про нас

Готель­но-ресто­ран­ний ком­плекс зна­хо­дить­ся на березі мальов­ни­чо­го озе­ра, на одній з цен­траль­них магістра­лей міста Хар­ко­ва – про­спек­ті Гагарі­на.

Поди­ви­ти­ся всі фото­гра­фії

100 готель­них номерів різ­ної кате­горії, з роз­мі­щен­ням до 200 осіб.
Ціло­до­бо­вий ресто­ран на 50 поса­доч­ных міс­ць.
Вели­кий бан­кет­ний зал вмі­щує до 300 гостей на бан­кеті і до 400 гостей на фур­шеті.
Кон­фе­ренц-зал міст­кістю до 300 чоло­вік.

Наша адреса:

Украї­на, 61009, м. Хар­ків, пр. Гагарі­на, 185

Поди­ви­ти­ся на кар­ті

Відстань від готелю по Харкову:

3 км    аеро­порт «Хар­ків»

5 км    ста­діон «Металіст»

7 км    цен­тр міста

10 км  з/д вок­зал «Хар­ків-пасс»

У нас є для Вас:

  • Висо­ко­швид­кіс­ний Wi-fi з тех­но­ло­гією роумін­гу
  • Індиві­ду­аль­не кон­ди­ціо­ну­ван­ня
  • Транс­фер
  • Кабе­лье TV
  • Органі­за­ція будь-яких заходів
  • Кон­фе­ренц-сервіс
  • Пар­ков­ка і ціло­до­бо­ва авто­сто­ян­ка
  • Мож­ли­ва опла­та кар­та­ми VISA, MasterCard

Відгуки про нас

95% наших клієнтів залишилися задоволені!
Анна

10–11 октяб­ря празд­но­ва­ли в оте­ле “Друж­ба” сва­дьбу. Очень пере­жи­ва­ла, было 80 чел.разного воз­рас­та и очень “раз­но­шерст­ные”. Всем в ресто­ра­не очень…

Про­чи­тать отзыв

Еле­на

Сра­зу хочу побла­го­да­рить руко­вод­ство моте­ля ” Друж­ба” и лич­но Свет­ла­ну Юрьев­ну- За пре­крас­ное место в нашем горо­де!!! Все­гда весе­ло и…

Про­чи­тать отзыв

Ири­на Нико­ла­ев­на

Отме­ча­ли сва­дьбу в ресто­ра­не! все очень супер и все понра­ви­лось! офи­ци­ан­ты молод­цы, все было чисто, блю­да пода­ва­лись вовре­мя, кух­ня вкус­ная!…

Про­чи­тать отзыв

Рус­лан

Недав­но вер­нул­ся из коман­ди­ров­ки из Харь­ко­ва. При­знать­ся чест­но, до это­го нико­гда там не был. Место про­жи­ва­ния выби­рал мне мой помощ­ник.…

Про­чи­тать отзыв

Анна

Чисто, акку­рат­но, дру­же­люб­ный пер­со­нал, вкус­ная кух­ня. Спа­си­бо!

Про­чи­тать отзыв

Дима и Мари­на

Празд­но­ва­ли сва­дьбу в июле 2012 года, объ­ез­ди­ли мно­го ресто­ра­нов г. Харь­ко­ва и обла­сти, иска­ли кра­си­вое место для про­ве­де­ния выезд­ной цере­мо­нии…

Про­чи­тать отзыв

Maxine

Fabulous, what a hotel it is! Great view of the lake! Nice people!

Про­чи­тать отзыв

Алек­сан­др

В кон­це июля моя дочь выхо­ди­ла замуж. После дол­гих «сове­ща­ний» выбра­ли место для про­ве­де­ния это­го тор­же­ства – ресто­ран моте­ля «Дружба».Мы…

Про­чи­тать отзыв

Оль­га

Отме­ча­ли сва­дьбу в июне. Оста­лись очень доволь­ны!!! Кух­ня супер, еды было мно­го. Спа­си­бо адми­ни­стра­ции за пода­рен­ный номер люкс.

Про­чи­тать отзыв

Алё­на

Отме­ча­ли сва­дьбу этим летом в авгу­сте. Хоте­лось бы отме­тить плю­сы и мину­сы ресто­ра­на Друж­ба: + пода­рок номе­ра люкс для…

Про­чи­тать отзыв

Анже­ла

Отлич­ный отель, удоб­но рас­по­ло­жен – от аэро­пор­та в 5 мину­тах. Удоб­но и ком­форт­но. Весь инте­рьер нави­ва­ет мыс­ли о совет­ском про­шлом,…

Про­чи­тать отзыв

Алла

Отлич­ный мотель!!! Отме­ча­ли здесь Новый 2014 год – и это про­сто супер! Насы­щен­ная раз­вле­ка­тель­ная про­грам­ма, отлич­ная музы­ка, отмен­ный стол (даже…

Про­чи­тать отзыв