Про готель

Готель­но-ресто­ран­ний ком­плекс «Друж­ба» розта­шо­ва­ний на одній з основ­них транс­порт­них магістра­лей Хар­ко­ва, про­спек­ті Гагарі­на 185. Наш заклад, що зна­хо­дить­ся в пів­ден­ній частині міста, зустрі­чає і про­вод­жає які подо­ро­жу­ють з Чор­но­го і Азовсь­ко­го моря (авто­вок­зал №1), які при­леті­ли в між­на­род­ний аеро­порт (3 км від готе­лю), спор­тив­них уболі­валь­ни­ків і фанатів (5 км до ста­діо­ну «Металіст») і всіх гостей Хар­ко­ва. Офіс­ний і куль­тур­ний цен­тр міста розта­шо­ва­ний в 7 км. Про­спект Гагарі­на – сучас­на від­ре­мон­то­ва­на доро­га, яка від­по­ві­дає між­на­род­ним стан­дар­там.

Пере­бу­ва­ю­чи в галас­ли­во­му мега­полісі, ми має­мо пре­крас­ну розта­шу­ван­ня з вихо­дом на мальов­ни­че озе­ро. Спо­кій і без­пе­ка ство­рені при­ро­дою, додат­ко­во зміц­нюєть­ся охо­ро­ною закла­ду. «Друж­ба» – тихий затиш­ний куто­чок у вели­ко­му місті.

Сто готель­них номерів пред­став­лені в чоти­рьох варіан­тах ком­форт­но­сті. Від­по­від­но, в 4-х ціно­вих про­по­зи­ціях (еко­ном, стан­дарт, люкс і напів­люкс) ви може­те виб­ра­ти номер для про­жи­ван­ня. При­єм­на атмо­сфе­ра, зати­шок, хоро­ші меб­лі, чиста постіль, без­ко­штов­ний без­дро­то­вий інтер­нет, кабель­не та супут­ни­ко­ве теле­ба­чен­ня. Готель обла­што­ва­ний влас­ною котель­нею, яка в холод­ні пори року не зале­жить від спе­ци­фіки робо­ти теп­ло­ме­ре­жі. Тому у нас завжди теп­ло і ком­форт­но. Бой­ле­ри «VIESSMANN» (німе­ць­кий вироб­ник) забез­пе­чу­ють постій­ну при­сут­ність гаря­чої води в кра­нах.

 

Про ресторан «Дружба»

Смач­ні і сві­жі стра­ви євро­пейсь­кої та слов’янської кух­ні пред­став­лені в меню ресто­ра­ну. Квалі­фі­ко­ва­ний сервіс, ува­га, гар­на сервіров­ка – те, що відріз­няє хоро­ший ресто­ран. Біз­нес-лан­чі, бан­ке­ти, фур­ше­ти, кава-брей­ки, виїз­не обслу­го­ву­ван­ня, кор­по­ра­тив­ні захо­ди, шоу-про­гра­ми, ціло­до­бо­ве обслу­го­ву­ван­ня в готель­них номе­рах, – це дале­ко не всі види ресто­ран­них послуг, які мож­на замо­ви­ти. Два зали вмі­ща­ють до 300 чоло­вік, для фур­шет­но­го оформ­лен­ня захо­ду 500 осіб. Літ­ня веран­да і тери­торія біля озе­ра ство­рять пре­крас­ну атмо­сфе­ру для тра­пези і свя­та.

 

Конференц-сервіс ГРК «Дружба»

Для групо­во­го і діло­во­го туриз­му про­по­нує­мо кон­фе­ренц-зали до 350 осіб. Хоро­ша аку­сти­ка, освіт­лен­ня, зруч­ні меб­лі, сві­жий ремонт, допо­мо­жуть ство­ри­ти робо­чий настрій і отри­ма­ти мак­си­маль­ну ефек­тив­ність. Пер­со­нал надасть допо­мо­гу в органі­за­ції, транс­фер учас­ни­ків, осна­щен­ні облад­нан­ням, під­борі ведучих і акторів, в неза­пла­но­ва­них ситу­а­ціях.

 

Додаткові послуги

  • Вхід в ГРК «Друж­ба» обла­што­ва­ний зруч­ною пар­ков­кою. Для більш три­ва­ло­го пере­бу­ван­ня маши­ни про­по­нує­мо послу­ги ціло­до­бо­вої авто­сто­ян­ки на 100 міс­ць.
  • Якщо авто­мо­біль вима­гає замі­ну шин, то послу­ги шино­мон­та­жу нада­ють­ся на тери­торії закла­ду.
  • Для пере­ве­зен­ня ван­та­жу, това­ру, сиро­ви­ни, облад­нан­ня, осо­би­стих речей транс­порт­на ком­панія «Надія», що зна­хо­дить­ся за адре­сою пр-т Гагарі­на 185, вико­нає все необ­хід­не.
  • Для гостей, які не бажа­ють вит­ра­ча­ти час на пошук транс­пор­ту, про­по­нує­мо транс­фер. Volkswagen Caddy Maxi Life з досвід­че­ним водієм зустрі­не і дове­зе вас з ком­фор­том.
  • Для люби­телів авто­мо­біль­но­го туриз­му (кем­пе­ри, ротелі та інші авто­бу­дин­ки) про­по­нує­мо сто­ян­ку і пов­ний спек­тр послуг.

Ми раді гостям! Пов­но­цін­ний від­по­чи­нок, уро­чи­сті захо­ди та свя­та, діло­ві кон­фе­рен­ції в ГРК «Друж­ба» мають ціл­ком розум­ні ціни і висо­ку якість.