Опис і характеристики

Для органі­за­ції важ­ли­во­го захо­ду пер­ше, про що тре­ба под­ба­ти – це про кон­фе­ренц-залах. У готель­но-ресто­ран­но­му ком­плексі «Друж­ба» розта­шо­вані два зали: малий вмі­щує 50 учас­ни­ків, вели­кий роз­ра­хо­ва­ний на 350 осіб. Крім ауди­торій надає­мо мож­ливість роз­мі­сти­ти учас­ни­ків в готель­них номе­рах, органі­зу­ва­ти хар­чу­ван­ня (кава-брейк, фур­шет, біз­нес-ланч), і обла­шту­ва­ти якіс­ний сервіс. Все що необ­хід­но для ком­форт­но­го і сучас­но­го діло­во­го або нав­чаль­но­го спіл­ку­ван­ня маєть­ся на нашо­му єди­но­му ком­плексі.

 

Переваги конференц-залів ГРК «Дружба»

 

Одна з голов­них особ­ли­во­стей, яка має бути при­сут­ня під час масо­вих виступ – хоро­ша аку­сти­ка. Вираз­на і чіт­ка мова є основ­ним фак­то­ром для сприй­нят­тя інфор­ма­ції. Зали, що пода­ють­ся готе­лем «Друж­ба», виді­ляєть­ся гра­мот­ним роз­мі­щен­ням крі­сел і про­ду­ма­ної сце­ною. Сидін­ня розта­шо­ву­ють­ся під нахи­лом, що забез­пе­чує людям з будь-яко­го міс­ця бачи­ти веду­чо­го або ора­то­ра. При роз­ра­хун­ку аку­сти­ки вико­ри­сто­ву­ва­ли­ся гео­мет­рія залу, зву­кої­золіру­ю­щая оздоб­лен­ня, тех­ніч­не осна­щен­ня. Вели­кий зал виді­ляєть­ся сві­жим ремон­том і якіс­ним освіт­лен­ням.

Зараз на рин­ку ого­ло­шень запро­по­но­ва­но маса кім­нат, які нази­ва­ють ‘кон­фе­ренц-зала­ми’, серед основ­ної маси, про­по­зи­ція «Друж­би» є най­більш міст­ким, функ­ціо­наль­ним і обла­што­ва­ним. Зруч­ні для слу­ха­чів і віща­ють, оформ­лені в сучас­но­му сти­лі зали, спо­до­баєть­ся багатьом біз­не­сме­нам і замов­ни­кам. Від­мін­ний сервіс, що вклю­чає ресто­ран, готелі, квалі­фі­ко­ва­ний пер­со­нал по достоїн­ству оці­нять гості захо­ду.

Мак­си­маль­на пло­ща залів 250 кв. м. У при­мі­щен­нях при­сут­ній без­ко­штов­ний інтер­нет (що акту­аль­но для відео­кон­фе­рен­цій) і тех­ніч­не осна­щен­ня. Якщо замов­ник поба­жає, то спів­робіт­ни­ки готе­лю, що зай­ма­ють органі­за­цією масо­вих заходів, під­бе­ру­ть хоро­ших акторів і ведучих, органі­зу­ють транс­фер гостей. Під час скуп­чен­ня людей і суєти вини­ка­ють непе­ред­ба­чені ситу­а­ції, які опе­ра­тив­но і про­фесій­но будуть вирі­шені з нашою допо­мо­гою.