Додаткове обладнання

З точ­ки зору про­фесій­них органі­за­торів, для про­ве­ден­ня ефек­тив­них заходів, з вели­кою кіль­кістю запро­ше­них, немає важ­ли­вих і незнач­них еле­мен­тів.

  • ГРК «Друж­ба» осна­ще­ний без­ко­штов­ним без­дро­то­вим інтер­не­том WI-FI. У багатьох при­мі­щен­нях при­сут­ній бага­то­ка­наль­не теле­ба­чен­ня (кабель­не і супут­ни­ко­ве).
  • Кон­фе­ренц-зали від­ре­мон­то­вані. Вико­на­но якіс­не освіт­лен­ня. Зали облад­нані кон­ди­ціо­не­ра­ми. Це висо­кі і про­сторі при­мі­щен­ня, які мають необ­хід­ний про­стір для повітро­об­мі­ну. Вбу­до­ва­на сучас­на систе­ма вен­ти­ля­ції та про­ти­по­жеж­на систе­ма.
  • Зали повністю облад­нані меб­ля­ми. З стан­дарт­ної офіс­ної тех­ніки при­сут­ні: комп’ютер, ска­нер, прин­тер, факс, ксе­рокс. Для акто­вих залів обов’язкові про­ек­тор і фліп­чарт. Розта­шо­вує­мо музич­ним цен­тром і магніто­лою.
  • Кра­щі захо­ди забез­пе­чу­ють­ся хар­чу­ван­ням (кава-брейк, фур­шет, біз­нес-ланч). Як обов’язковий пред­мет цивілі­зо­ва­но­го чис­лен­но­го захо­ди про­по­нує­мо кулер з водою.
  • Пер­со­нал ГРК «Друж­ба» під­бе­ре про­фесій­них ведучих і акторів. Чи вико­нає транс­фер учас­ни­ків. Допо­мо­же у вирі­шен­ні багатьох зав­да­нь про­фесій­ної і гра­мот­ної органі­за­ції.