Оренда конференц зали

Виб­ра­ти акто­вий зал не так про­сто. З одно­го боку ринок ряс­ніє про­по­зи­ція­ми, з іншо­го основ­на части­на про­по­зи­цій зруч­на тіль­ки для спе­ци­фіч­них заходів, в яких не прин­ци­по­ві всі важ­ливі чин­ни­ки:

  • аку­сти­ка,
  • про­смат­ри­ва­е­мо­сть від­бу­ваєть­ся усі­ма учас­ни­ка­ми,
  • робо­чий настрій і пси­хо­ло­гіч­ний ком­форт,
  • сто­рон­ня шумоі­зо­ля­ція.

Кон­фе­ренц-зали ГРК «Друж­ба» володі­ють усі­ма пере­ра­хо­ва­ни­ми достоїн­ства­ми. До того ж в нашо­му ком­плексі про­во­дить­ся роз­мі­щен­ня та хар­чу­ван­ня учас­ни­ків захо­ду, без­умов­но, якщо це необ­хід­но.

Два зали на 50 і 350 міс­ць. Мак­си­маль­на пло­ща 500 м2. Сві­жий ремонт, від­мін­не освіт­лен­ня, досить повітря і про­сто­ру. Кра­сиві і зруч­ні крісла.

Масо­ві захо­ди не від­бу­ва­ють­ся стихій­но, органі­за­то­ри зазда­ле­гідь пла­ну­ють ета­пи. Реко­мен­дує­мо попе­ред­ньо зв’язатися з адміністра­то­ром ГРК «Друж­ба», щоб забро­ню­ва­ти орен­ду залу і узго­ди­ти вип­ли­ва­ють питан­ня.

 

Зручне місце розташування сприяє заходам спорт- і конгрес-туризму:

  • 3 км від аеро­пор­ту;
  • 7 км від цен­тру Хар­ко­ва;
  • 10 км від заліз­нич­но­го вок­за­лу;
  • 2,5 км від авто­вок­за­лу;
  • 5 км ста­діон «Металіст»;
  • зруч­на пар­ков­ка побли­зу готе­лю.

Ком­плекс «Друж­ба» зна­хо­дить­ся на одній з основ­них магістра­лей Хар­ко­ва (про­спект Гагарі­на), яка нещо­дав­но була повністю від­ре­мон­то­ва­на, і від­по­ві­дає між­на­род­ним стан­дар­там. Це важ­ли­вий фак­тор для ком­форт­но­го пере­мі­щен­ня гостей та гар­но­го вра­жен­ня про наше місто. Орен­ду­ва­ти кон­фе­ренц-зал «Друж­ба» – пока­за­ти Хар­ків з кра­що­го боку за прий­нят­ною ціною.