Галерея

Жит­тя гостей і клієн­тів готель­но-ресто­ран­но­го ком­плек­су «Друж­ба» бага­то­ли­ка і ціка­ва. Робо­та пер­со­на­лу і адміністра­ції поля­гає в тому, що б мак­си­маль­но задо­воль­ни­ти потре­би, і забез­пе­чи­ти ком­форт. Адек­ват­ні ціни і пов­на від­да­ча – наші пріо­ри­те­ти!
Діло­вий туризм має вели­кий вплив на еко­но­міку краї­ни. Євро­па, Аме­ри­ка, Японія, Австралія – ​​світо­ві ліде­ри. Украї­на дав­но вибра­ла шлях на євро інте­гра­цію, тому кон­фе­рен­ції, вистав­ки, тренін­ги посту­по­во ста­ють невід’ємною части­ною біз­не­су. Готель і кон­фе­ренц-зал з най­ме­ну­ван­ням «Друж­ба» є хоро­шим стар­том для робо­ти. У пред­став­ле­них в гале­реї матеріа­лах ви змо­же­те роз­г­ля­ну­ти і оці­ни­ти кон­фе­ренц-зали. Роз­ста­нов­ка меб­лів віді­грає вели­чез­ну роль, коли потріб­на участь і актив­ну ува­гу. Схе­ми роз­мі­щен­ня запро­по­но­вані в розділі кон­фе­ренц-сервіс.

Для багатьох людей від­ряд­жен­ня – спо­сіб жит­тя. Як про­хо­дять буд­ні в готелі, які номе­ри і умо­ви? Дивіть­ся фото і відео.

 

Весіль­ні захо­ди – відео окре­ма тема для вив­чен­ня і пере­гля­ду. Унікаль­ні і мод­ні оформ­лен­ня весіль­них цере­моній пред­став­лені в гале­реї готе­лю. Так, напри­клад, роз­пис на озері. У трен­ді нестан­дарт­ні рішен­ня весіль­них цере­моній, які зди­ву­ють і вик­ли­чуть емо­ції. Не забудь­те оці­ни­ти роман­тич­ний декор номерів для шлюб­ної ночі.

Кор­по­ра­ти­ви та свят­ко­ві захо­ди – окре­ма тема, яка об’єднує і вно­сить більш довір­чі і друж­ні від­но­си­ни в робо­ту ком­паній і під­при­єм­ств. Такий ефект виник­не піс­ля свят в ГРК «Друж­ба», подивіть­ся відео!

Особ­ли­ву ува­гу в гале­реї звер­ніть на органі­за­цію заходів на літ­ньо­му май­дан­чи­ку біля озе­ра. Вели­ке місто, люди, втом­лені від напру­ги і місь­кої архі­тек­ту­ри. Свят­ку­ван­ня, річ­ни­ця, тренінг на при­роді – від­мін­на атмо­сфе­ра, яка додасть пози­тив­ну енер­гію і дода­ток сил всім учас­ни­кам.