Ресторан готелю «Дружба»

Запро­шує­мо всіх люби­телів смач­ної слов’янської та євро­пейсь­кої кух­ні в наш ресто­ран. Ми раді бачи­ти вас в будь-який час дня і ночі. Ввіч­ливість, гостин­ність, від­мін­ний сервіс, різ­но­маніт­не меню. Заклад зна­хо­дить­ся на про­спек­ті Гагарі­на, в 15 хви­ли­нах їзди від цен­тру, в спо­кій­но­му куточ­ку з вихо­дом на мальов­ни­че озе­ро.

«Друж­ба» – іде­аль­ний ресто­ран для бан­кетів, заходів, біз­нес-лан­чу, весіл­ля, роман­тич­но­го поба­чен­ня і діло­вих зустрі­чей. Два бан­кет­них зали на 300 осіб (500 чоло­вік для фур­ше­ту), веран­да закла­ду з видом на озе­ро, або фур­шет на березі.

Еле­гант­ний дизайн при­мі­щен­ня, сервіров­ка сто­лу, при­єм­на музи­ка, оформ­лен­ня страв і обслу­го­ву­ван­ня, ство­рять ком­форт­ні умо­ви і від­мін­ний настрій. Меню пред­став­ле­но на кіль­кох мовах. Пря­ма магістраль від аеро­пор­ту та авто­вок­за­лу зруч­на для іно­зем­них гостей і кон­грес-тури­стів. У п’яти кіло­мет­рах від нас розта­шо­ва­ний бага­то­функ­ціо­наль­ний сучас­ний ста­діон «Металіст», який від­по­ві­дає вимо­гам УЄФА. Близь­ко «Друж­би» зруч­на пар­ков­ка.

Про­фесій­ні кухарі ресто­ра­ну при­го­ту­ють вишу­кані і тра­ди­цій­ні, але в будь-яко­му випад­ку дуже смач­ні стра­ви. Шеф-кухар закла­ду ство­рить індиві­ду­аль­ні стра­ви на ваш смак, і про­ду­має дієтич­не, дитяче або піс­не меню.

 

 

«Дружба» пропонує наступні види ресторанного обслуговування тематичних заходів:

  • весіль­ні тор­же­ства в бан­кет­но­му залі і на озері;
  • бан­ке­ти з наго­ди дня народ­жен­ня, ювілею, річ­ни­ці;
  • кор­по­ра­тив­ні захо­ди;
  • хар­чу­ван­ня, що вхо­дить в кон­фе­ренц-сервіс (кава-брейк, фур­ше­ти, біз­нес-ланч);
  • ціло­до­бо­ве обслу­го­ву­ван­ня в готель­них номе­рах (room service);
  • виїз­не обслу­го­ву­ван­ня (кей­терінг);
  • фур­шет на березі озе­ра або на веран­ді;
  • євро­пейсь­кий сні­да­нок;
  • ком­плекс­ний обід;
  • біз­нес ланч.

При­мі­щен­ня ресто­ра­ну тех­ніч­но обла­што­вані: хоро­ше освіт­лен­ня, чисте повітря, систе­ма аудіо і відео під­т­рим­ки, без­ко­штов­ний інтер­нет.

 

Додаткові послуги:

Оформ­лен­ня та деко­ру­ван­ня залу згід­но з тема­ти­кою захо­ду. Допо­мо­га у фло­ри­стич­но­му оформ­лен­ні. Замо­в­лен­ня про­від­них, акторів, допо­мо­га в органі­за­ції роз­ва­жаль­них про­грам.

Якщо ви бажає­те мак­си­маль­но ком­форт­но про­ве­сти вечір або захід – ресто­ран «Друж­ба» вда­лий вибір.