Весільні церемонії в готельно-ресторанному комплексі «Дружба»

Якщо ви хоче­те мак­си­маль­но ком­форт­но і кра­си­во органі­зу­ва­ти весіл­ля, звер­тай­те­ся до нас. Весіл­ля – зна­мен­на, радіс­на і бажа­не подія в жит­ті біль­шо­сті людей. Поряд з пози­тив­ни­ми емо­ція­ми при­сут­ній напру­же­на під­го­тов­ка, яка заби­рає бага­то сил, ніж псує свят­ко­вий настрій. Ско­ри­став­шись про­по­зи­цією ресто­ра­ну «Друж­ба» ви поз­бу­де­те­ся від маси кло­по­ту. Готель­ні номе­ри ком­форт­но вла­шту­ють запро­ше­них. Пер­со­нал ГРК мак­си­маль­но допо­мо­же органі­зу­ва­ти захід.

Зараз в трен­ді нестан­дарт­ні весіль­ні бен­ке­ти, що відо­бра­жа­ють унікаль­ність осо­би­сто­сті та кра­су наре­че­но­го і наре­че­ної. Бага­то хто від­дає пере­ва­гу поз­бу­ти­ся при­ї­ли­ся стан­дар­тів і шаб­лонів. Про­фесій­ни­ми мене­дже­ра­ми-органі­за­то­ра­ми ГРК «Друж­ба» роз­роб­ляєть­ся індиві­ду­аль­ний сце­нарій тор­же­ства, з ураху­ван­ням ваших поба­жа­нь і уяв­лень.

Для щас­ли­вих моло­дят при­го­ломшли­ве завер­шен­ня бан­ке­ту – без­ко­штов­но, кра­щий номер для пер­шої шлюб­ної ночі! А також сер­ти­фі­кат з 20% зниж­кою на вече­рю для двох в день річ­ни­ці зна­мен­ної дати. Це наш пода­ру­нок і поздо­ров­лен­ня від чисто­го сер­ця.

 

 

 

Переваги ГРК «Дружба» в оформленні весільних урочистостей:

 • Смач­не і кра­си­ве весіль­не меню для бан­ке­ту або фур­ше­ту.
 • Про­фесій­но роз­роб­ле­не меню і кар­та напоїв.
 • Ефект­на сервіров­ка.
 • Свят­ко­ве оформ­лен­ня залу в різ­них сти­лях.
 • Послу­ги фло­ри­стів.
 • Тех­ніч­не забез­пе­чен­ня залів (аудіо і відео­ап­а­ра­ту­ра, без­ко­штов­ний інтер­нет для відео при­віта­нь з різ­них куточ­ків світу).
 • Виїз­на весіль­на цере­монія.
 • Два бан­кет­них зали міст­кістю до 300 чоло­вік.
 • Свят­ку­ван­ня на березі кра­си­во­го озе­ра, з від­по­від­ною деко­ра­цією.
 • Роз­ва­жаль­ні шоу-про­гра­ми.
 • Посе­лен­ня гостей.
 • Пар­ков­ка машин.

Оформ­лен­ня номе­ру моло­дят в роман­тич­но­му сти­лі (при­глу­ше­не освіт­лен­ня, пелюст­ки квітів, свіч­ки, квіти та інші атри­бу­ти).

Зупи­нив­ши вибір міс­ця свят­ку­ван­ня на нашо­му закла­ді, ви отри­має­те неза­бут­нє тор­же­ство і масу вра­жень. Щас­ливі моло­дя­та будуть зір­ка­ми захо­ду, а не органі­за­то­ра­ми. Всі гості зали­шать­ся задо­во­лені ува­гою і якістю бан­ке­ту.