Подарунки / Акції

Весіль­не тор­же­ство – тре­пет­не і бага­то­обі­ця­ю­че подія. Свя­то злег­ка псуєть­ся істот­ни­ми вит­ра­та­ми, і рішен­ням вини­ка­ю­чих зав­да­нь. Для всіх дів­чат і хлоп­ців шлюб­на ніч – щось незба­г­нен­но бажа­не і вже сімей­не. Зви­чай­но, самий бюд­жет­ний варіант зали­ши­ти­ся вдо­ма, але це і самий баналь­ний варіант. Будь-яка змі­на обста­нов­ки піде на кори­сть пов­но­цін­ної запам’ятовується ночі. Замісь­кий коте­дж, теп­лохід, або самий попу­ляр­ний рішен­ня у всьо­му світі – ком­фор­та­бель­ний номер люкс.

Якщо ви пла­нує­те весіл­ля, і оби­рає­те най­к­ра­щий варіант, то звер­ніть ува­гу на готель­но-ресто­ран­ний ком­плекс «Друж­ба». Для всіх моло­дят, які від­да­ли пере­ва­гу нашо­му ресто­ран, в пода­ру­нок – кра­щий номер люкс нашо­го готе­лю для шлюб­ної ночі!

 

Ваша вигода:

  • Ком­фор­та­бель­ні номе­ри люкс в будь-яко­му готелі – най­до­рож­чі. Замо­в­ля­ю­чи бан­кет за ціл­ком прий­нят­ну ціну, ви отри­мує­те без­ко­штов­но кра­си­вий номер для шлюб­ної ночі.
  • Ком­плекс розта­шо­вуєть­ся в 7 км від цен­тру Хар­ко­ва, з вихо­дом на мальов­ни­че озе­ро. Ніку­ди не виїж­д­жа­ю­чи, не вит­ра­ча­ю­чи гро­ші і час на пере­мі­щен­ня, ви може­те уса­міт­ни­ти­ся в мальов­ни­чо­му куточ­ку.
  • Ми пред­став­ляє­мо пов­ний ком­плекс послуг в органі­за­ції. Ви не встиг­не­те вто­ми­ти­ся в наси­че­ний свят­ко­ви­ми момен­та­ми і спіл­ку­ван­ням день. Зав­дя­ки робо­ті пер­со­на­лу у вас зали­шать­ся сили насо­лод­жу­ва­ти­ся один одним. Всі органі­за­цій­ні тур­бо­ти ми може­мо вико­на­ти само­стій­но.
  • Шлюб­на ніч у люксі – це сучас­ний і пре­стиж­ний рівень, яким не сором­но поді­ли­ти­ся і реко­мен­ду­ва­ти іншим.