Номер для молодят

Органі­за­ція весіл­ля – тру­до­міст­кий про­цес і для моло­дят і для бать­ків. До того ж сама про­це­ду­ра, пси­хо­ло­гіч­на напру­га, вели­ка кіль­кість ува­ги і спіл­ку­ван­ня, тра­ди­цій­ний алко­голь, вимо­ту­ють навіть фізич­но міц­них людей. Пер­ша шлюб­на ніч не повин­на бути зіп­со­ва­на атмо­сфе­рою побу­ту і незруч­но­стей. Звич­не сере­до­ви­ще, роди­чі і ночу­ють гості, зви­чай­ний анту­раж, феєрич­не подія зво­дять на міні­мум. Най­к­ра­щий варіант – про­ве­сти шлюб­ну ніч у готелі «Друж­ба». Ми надає­мо ком­фор­та­бель­ні люкс номе­ра, деко­ро­вані в сти­лі ніж­но­сті, роман­ти­ки і любо­ві.

 

Дві причини, за якими необхідно замовити номер у готелі:

  • Само­та в ком­форт­них і еле­гант­них апар­та­мен­тах. Сти­лі­стич­но без­до­ган­ний інтер’єр додат­ко­во оформ­ляєть­ся роман­тич­ним деко­ром. Вас ніх­то не потур­бує, що не буде спо­стері­га­ти, кон­тро­лю­ва­ти і напру­жу­ва­ти спіл­ку­ван­ням. До того ж ніж­ні еле­мен­ти від­по­від­но­го при­кра­си під­т­ри­ма­ють атмо­сфе­ру любо­ві.
  • Якіс­ний сервіс для моло­дят. Сні­да­нок в ліж­ко, холод­ну шам­пансь­ке, фрук­то­ве асор­ті, сві­жі квіти. Пер­со­нал готе­лю «Друж­ба» розу­міє унікаль­ність одру­жен­ня, мак­си­маль­но якіс­но і пози­тив­но обслу­жать моло­дят.

 

Традиційне декорування весільного номера

Немає межі дос­ко­на­ло­сті, тому все зале­жить від вашо­го настрою і поба­жа­нь. Вели­ка кіль­кість живих квітів при­кра­шає і допов­нює свят­ко­ву атмо­сфе­ру. Пелюст­ки тро­янд на ліж­ку, у ван­ній. Вели­ка кіль­кість біло­го кольору в декорі, дра­піро­вані тка­ни­ни. Роз­став­лені в номері свіч­ки ство­рять зати­шок і інтим для двох люб­ля­чих людей. Надув­ні кулі, надуті гелем, повітрям, з напи­са­ми та поба­жан­ня­ми. Кра­си­ве і ніж­на постіль­на білиз­на. Напов­нен­ня повітря аро­мат­ни­ми запа­ха­ми. При­єм­на музи­ка.

Для тих, хто замо­в­ляв свят­ку­ван­ня в нашо­му ресто­рані, надаєть­ся в пода­ру­нок кра­щий номер люкс. А також для свят­ку­ван­ня річ­ни­ці одру­жен­ня видає­мо сер­ти­фі­кат з 20% зниж­кою на вече­рю для двох.

Без­умов­но, виб­ра­ти номер, обу­мо­ви­ти поба­жан­ня, уточ­ни­ти час при­їз­ду і виїз­ду, необ­хід­но зазда­ле­гідь. Від моло­дят потріб­но тіль­ки визна­чи­ти­ся у виборі і опла­ти­ти. Все оформ­лен­ня номе­ра для шлюб­ної ночі вико­нуєть­ся спів­робіт­ни­ка­ми ГРК «Друж­ба».