Номер Напівлюкс

Вартість проживання за добу

Одно­міс­не роз­мі­щен­ня900 грн.
Дво­міс­не роз­мі­щен­ня1000 грн.
Додат­ко­ве міс­це220 грн.

 

Опис номера

 • Телевізор
 • Сні­да­нок
 • Бал­кон
 • Wi-Fi
 • Одно­ра­зо­вий руш­ник
 • Шам­пу­нь
 • Мило

 

Забро­ню­ва­ти номер

Для тих, хто має потре­бу аку­рат­но ста­ви­ти­ся до бюд­же­ту, але вва­жає за кра­ще жити в упо­ряд­ко­ва­них номе­рах, про­по­нує­мо Напів­люкс. Кожен готель має індиві­ду­аль­не визна­чен­ня напів­люк­со­вих кате­горії. Мотель «Друж­ба» надає затиш­ні кла­сич­ні номе­ри, які мають мен­ший про­стір, ніж люкс кате­горія. Кім­на­ти аку­рат­но і есте­тич­но оформ­лені. М’які тони інтер’єру спри­я­ють пси­хо­ло­гіч­но­му ком­фор­ту. Гар­ні меб­лі, тех­ніка, постіль та при­лад­дя. Це гід­ний варіант для людей з діло­вим візи­том і гостей міста.

 

Замовляючи Напівлюкс в «Дружбі» ви отримуєте номер з наступними деталями:

 • Широ­ке двос­паль­не або зруч­не одно­спаль­не ліж­ко (twin / single) *. Для зруч­но­го дво­міс­но­го роз­мі­щен­ня є варіан­ти з дво­ма ліж­ка­ми (twin room) * *.
 • Біля ліж­ка розта­шо­вані тум­боч­ки і ніч­ні бра. Шафа для одя­гу. Кили­мо­ве покрит­тя.
 • Тех­ніч­не обла­шту­ван­ня вклю­чає кон­ди­ціо­нер і вен­ти­ля­цію, про­ти­по­жеж­ну систе­му, без­ко­штов­ний інтер­нет, теле­фон­ний зв’язок по про­то­ко­лу IP. Зви­чай­но, при­мі­щен­ня облад­на­не розет­ка­ми євро стан­дар­ту.
 • Телевізор з кабель­ним або супут­ни­ко­вим інфор­ма­цій­ним досту­пом, холо­диль­ник, фен.
 • Зруч­не робо­че міс­це, що вклю­чає стіл, стіле­ць і дея­кі при­на­леж­но­сті. Мож­ливі варіан­ти номерів з неве­ли­ки­ми сто­ли­ка­ми.
 • Ван­на кім­на­та облад­на­на душо­вою кабі­ною або ван­ною, а так же під­ло­гою з піді­грівом. У готелі завжди при­сут­ній гаря­ча вода, зав­дя­ки влас­ній котель­ні та бой­лерів.
 • У напів­люкс при­сут­ні необ­хід­ні туа­лет­ні при­на­леж­но­сті для гігіє­ни порож­ни­ни рота, мило, шам­пу­нь, гель і кон­ди­ціо­нер, кос­ме­тич­ні засо­би, м’які тапоч­ки.
 • Мотель «Друж­ба» розта­шо­ва­ний в 20 хви­ли­нах їзди від цен­тру Хар­ко­ва, на одній з основ­них транс­порт­них магістра­лей міста. У спо­кій­но­му міс­ці, з пре­крас­ним озе­ром і прий­нят­ною еко­ло­гією, що немож­ли­во для цен­траль­них готелів зага­зо­ва­но­го мега­полі­су.

 

Примітка:

* – Варіан­ти twin / single ува­зі дво­міс­ний і одно­міс­ний номер. За незнач­ну пла­ту мож­ли­ве надан­ня додат­ко­во­го ліж­ка (роз­кла­дач­ки).
** – Між­на­род­ний тер­мін «twin ‘, позна­чає дво­міс­ний номер з дво­ма одно­спаль­ни­ми ліж­ка­ми. За незнач­ну пла­ту мож­ли­ве надан­ня третьо­го спаль­но­го міс­ця в номі, якщо доз­во­ляє про­стір.