Додаткові послуги

Сучас­ний готель крім основ­них послуг надає і додат­ко­ві. Мета, яких є мак­си­маль­но обла­шту­ва­ти ком­форт гостей Хар­ко­ва. Ритм жит­тя людей, що мають необ­хід­ність або мож­ливість подо­ро­жу­ва­ти, виді­ляєть­ся заван­та­женістю і цейт­но­том. Кож­на хви­ли­на в чужо­му мега­полісі має вар­тість в гро­шо­во­му вира­жен­ні. Розу­мі­ю­чи і пова­жа­ю­чи інте­ре­си при­їж­д­жа­ють готель­но-ресто­ран­ний ком­плекс «Друж­ба» про­по­нує зруч­но­сті, які доз­во­ля­ють собі готелі більш висо­ко кла­су.

 

 

Перечень дополнительных услуг:

  • Авто­сервіс, який вклю­чає пере­ве­зен­ня ван­та­жів і шино­мон­таж. Якщо ви при­ї­ха­ли на осо­би­сто­му транс­пор­ті, то все що сто­суєть­ся шин, швид­ко і лег­ко ремон­туєть­ся на тери­торії нашо­го ком­плек­су. Основ­на части­на наших клієн­тів являє діло­ви­ми людь­ми, у яких мета візи­ту – заку­пів­ля або про­даж сиро­ви­ни, облад­нан­ня, товарів, про­дук­ції. Ком­панія «Надія», що розта­шо­вуєть­ся по про­спек­ту Гагарі­на 185, здійс­нить необ­хід­ний перевіз.
  • Міс­це для пар­ку­ван­ня. Для всіх влас­ни­ків транс­порт­них засобів про­по­нує­мо сто­ян­ку на 100 авто­мо­білів.
  • Транс­фер знач­но спро­стить і при­ско­рить ваші пере­су­ван­ня.
  • Кем­пе­ри.

Такий пріо­ри­тет авто­по­слуг пояс­нюєть­ся тим, що готель зна­хо­дить­ся на одній з основ­них магістра­лей міста. Для багатьох водіїв наш ком­плекс – іде­аль­не рішен­ня ночів­лі, сто­ян­ки, від­по­чин­ку.

На пере­ра­хо­ва­но­му спис­ку додат­ко­ві послу­ги не обме­жу­ють­ся. Ресто­ран «Друж­ба» завжди надасть гостин­ність. Допо­мо­га в органі­за­ції кон­грес-туриз­му і бан­кетів, шоу-про­грам та свят. Чов­но­вий при­чал і міс­це для спус­ку коштів на воду. Послу­ги СТО і зва­рю­валь­ні робо­ти. Праль­ня.

 

До безкоштовних послуг включається:

Wi-Fi інтер­нет і теле­ба­чен­ня. Послу­ги носія. Виклик швид­кої допо­мо­ги. При­би­ран­ня в номері. Дзві­нок в номер для того щоб роз­бу­дить гостя до при­зна­че­но­го часу. Інфор­му­ван­ня про визнач­ні пам’ятки і робо­ті гро­мадсь­ко­го транс­пор­ту.

Пов­ний спек­тр послуг нази­ва­ють готель­ним серві­сом. ГРК «Друж­ба» – гід­не міс­це для від­по­чин­ку і пере­бу­ван­ня.