Автосервіс

Дея­кі додат­ко­ві послу­ги роз­ра­хо­вані на влас­ни­ків і водіїв робо­чо­го авто­мо­біль­но­го транс­пор­ту. Зруч­не міс­це розта­шу­ван­ня ГРК «Друж­ба» при­ва­б­ли­во не тіль­ки за ком­плек­сом основ­них послуг (готель і ресто­ран), але і по ком­форт­но­сті ремон­ту та охо­ро­ни транс­пор­ту. Вжи­ва­ю­чи тер­мін «авто­сервіс», ми про­по­нує­мо не стан­дарт­ний набір стан­ції тех­ніч­но­го обслу­го­ву­ван­ня, а послу­ги сто­су­ють­ся пита­нь транс­пор­ту і пере­мі­щен­ня, необ­хід­ні для пред­став­ни­ків різ­но­го виду туриз­му.

 

 

Про­спект Гагарі­на – основ­на магістраль руху з Росії на пів­день Украї­ни. Поло­ви­на вес­ни і осені, і все літо, від­бу­ваєть­ся масо­вий рух у напрям­ку до Кри­му, Азовсь­ко­го і Чор­но­го моря, і від­по­від­но в зво­рот­ну сто­ро­ну. Доро­ги Украї­ни мають не най­кра­щі харак­те­ри­сти­ки. Посе­ля­ясь в нашо­му готелі, ви може­те пря­мо за міс­цем, або поруч, вирі­ши­ти виниклі про­бле­ми.

Якщо виник­нуть серй­оз­ні уск­лад­нен­ня з маши­ною, то існує аль­тер­на­ти­ва – транс­порт­на ком­панія «Надія», яка вчас­но і в ціло­сті доста­вить необ­хід­ні ван­та­жі.

Це ж сто­суєть­ся і осіб не пов’язаних з авто­транс­пор­том, але мають необ­хід­ність полег­ши­ти воя­жіро­ваніе, екс­кур­сії, манд­рів­ки, – від­пра­ви­ти важ­кий ван­таж, при­зна­че­ний для осо­би­стих або комер­цій­них цілей. Важ­кі сум­ки, паке­ти, ящи­ки уск­лад­ню­ють будь-яку актив­ність. Ско­ри­став­шись наши­ми додат­ко­ви­ми послу­га­ми, ви знач­но полег­ши­те собі жит­тя. Діло­вий і куль­тур­но-пізна­валь­ний туризм пере­бу­ває на піку попу­ляр­но­сті! Ком­форт­на діяль­ність, зав­дя­ки серві­су готе­лю «Друж­ба», – запо­ру­ка про­цвітан­ня і від­мін­но­го настрою манд­рів­ни­ка.