Перевезення вантажів

Дале­ко не кожен готель чоти­рьох і п’яти зірок може запро­по­ну­ва­ти послу­ги транс­порт­ної ком­панії. Готель­но-ресто­ран­ний ком­плекс «Друж­ба» реко­мен­дує відві­ду­ва­чам і гостям ско­ри­ста­ти­ся послу­га­ми транс­порт­ної ком­панії «Надія».

У пред­став­ни­ків різ­но­го виду туриз­му періо­дич­но вини­кає необ­хід­ність щось від­пра­ви­ти. В пер­шу чер­гу це сто­суєть­ся діло­во­го туриз­му, в тому числі на від­ряд­жен­ня. Сиро­ви­на, матеріа­ли, про­дук­ція, облад­нан­ня, тех­ніка, – то, що є при­чи­ною спів­пра­ці. Для спор­тив­них тури­стів вини­кає потре­ба пере­прав­ля­ти інвен­тар (вело­си­пе­ди, яхти, мото­цик­ли і гірсь­ко­лиж­не осна­щен­ня). Для шоп-тури­стів акту­аль­ний перевіз речей, як в мало­му, так і вели­кій кіль­ко­сті.

 

Транспортна компанія «Надія», що має партнерські відносини з готелем «Дружба», пропонує наступний спектр послуг:

  • Пере­ве­зен­ня ван­та­жів по тери­торії Хар­ко­ва, Украї­ни, СНД. Мож­ли­вий як кру­го­рейс, так і попут­не про­ход­жен­ня. Додат­ко­ва послу­га для бажа­ю­чих – від­сте­жен­ня від­прав­ле­них матеріаль­них цін­но­стей про­тя­гом всьо­го шля­ху.
  • Дис­пет­че­ра, є про­фесіо­на­ла­ми своєї спра­ви, будуть раді допо­мог­ти навіть у тому випад­ку, якщо всі маши­ни авто­пар­ку зай­няті, або потрі­бен спе­ціаль­ний транс­порт.
  • Індиві­ду­аль­ні спо­со­би ван­таж­но­го страху­ван­ня.
  • Достав­ка доку­мен­та­ції вико­нуєть­ся кур’єрською служ­бою.
  • Водії і маши­ни пра­ц­ю­ють ціло­до­бо­во, у вихід­ні та свя­та; офіс 8–22 год.
  • Охо­ро­на пере­мі­щу­ють­ся цін­но­стей.
  • Кон­суль­та­ції з при­во­ду транс­порт­них пита­нь пере­мі­щен­ня матеріаль­них цін­но­стей.

Пере­ва­гою ком­панії є те, що в штаті пра­ц­ю­ють квалі­фі­ко­вані фахів­ці, які швид­ко і гра­мот­но оброб­ля­ють замо­в­лен­ня. Дотри­ман­ня тер­мінів – від­по­ві­даль­ний момент будь-яких пере­ве­зень. Кожен під­при­є­ме­ць або гос­по­дар­ник роз­ра­хо­вує своє міс­це­з­на­ход­жен­ня в чіт­ко визна­че­них часо­вих рам­ках. Ком­панія пова­жає час замов­ни­ків і одер­жу­ва­чів. У прай­сі пред­став­лені лояль­ні ціни і гнуч­кі систе­ми опла­ти. Про­по­нує­мо без­го­тів­ко­вий роз­ра­ху­нок і сві­доц­тво плат­ни­ка ПДВ, які необ­хід­ні для пред­став­ни­ків юри­дич­них осіб. В авто­пар­ку при­сут­ня вели­ка кіль­кість машин ван­та­жо­підй­ом­ністю від 8 до 22 тон­ни, об’ємом 30–100 куб. м. Транс­порт­не під­при­єм­ство пра­ц­ює згід­но з чин­ним зако­но­дав­ством, і несе юри­дич­ну від­по­ві­даль­ність за прий­няті зобов’язання перед клієн­том.

На будь-яке питан­ня про пере­ве­зен­ня ван­та­жів ви отри­має­те від­по­відь за теле­фо­на­ми вка­за­ни­ми на сторін­ці кон­так­тів.