Шиномонтаж

Спе­ціаль­но для водіїв ван­таж­них авто­мо­білів, а також сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої тех­ніки, про­по­нує­мо про­ве­сти шино­мон­таж і балан­с­у­ван­ня коліс. Якщо ви купи­те якіс­ні шини про­від­них євро­пейсь­ких тор­го­вих марок, то при­ве­ден­ня в робо­чий стан коліс здійс­нюєть­ся без­ко­штов­но. Кожен досвід­че­ний водій від­чув резуль­та­ти робо­ти диле­тан­тів в шино­мон­таж­них робо­тах: маши­ну тря­се, вкрай важ­ко вирів­ня­ти. Вібра­ції чре­ваті аварія­ми і швид­ким зно­сом всіх дета­лей, не кажу­чи про підвіску і самих шинах, які на сьо­год­ніш­ній момент мають істот­ну ціну.

 

Сервісний центр вантажних машин, що знаходиться на території ГРК «Дружба», пропонує:

  • При вико­ри­стан­ні сучас­но­го облад­нан­ня і робо­ти квалі­фі­ко­ва­них фахів­ців шино­мон­таж і балан­с­у­ван­ня коліс. Надає­мо послу­ги по шинам 14 “-26” в діа­мет­рі.
  • На матеріа­лах і облад­нан­ні світо­во­го ліде­ра REMA TIP-TOP вико­нуєть­ся ремонт сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких і ван­таж­них шин.
  • Вироб­ляєть­ся наріз­ка шин, яка мак­си­маль­но про­до­в­жить тер­мін служ­би, а зна­чить, зао­ща­дить ваші гро­ші.

Що б коле­са слу­жи­ли дов­го, за ними потрі­бен догляд, що поля­гає в зміні пок­ри­шок зима-літо. Сервіс­ний цен­тр ван­таж­них машин надає послу­ги для всіх, хто про­жи­ває в готелі «Друж­ба». Жит­тя про­фесій­них водіїв про­хо­дить в дорозі, тому про­по­нує­мо опти­маль­не рішен­ня – поки ви від­по­чи­ває­те і наби­рає­тесь сил, сервіс­ний цен­тр вико­нає обслу­го­ву­ван­ня вашо­го транс­пор­ту. Піс­ля додат­ко­вих послуг маши­на буде мак­си­маль­но без­печ­но пере­су­ва­ти­ся.

 

Головна причина, по якій слід міняти покришки

Зимо­ва гума має більш надій­ним зчеп­лен­ням з дорож­нім покрит­тям, дефор­мо­ва­ним слизь­ким льо­дом і сні­го­ви­ми нано­са­ми. Вул­кані­зо­ва­ний кау­чук змі­нюєть­ся від тем­пе­ра­тур­но­го впли­ву. Зимо­ва шина харак­те­ри­зуєть­ся мен­шою пло­щею доти­ку ела­стич­ною спе­ціаль­ної матерії з дорож­нім під­ста­вою. Літ­ній варіант на холоді стає жорст­ким, пло­ща вза­є­модії збіль­шуєть­ся, зчеп­лен­ня змен­шуєть­ся. Резуль­тат в разі несвоє­час­ної замі­ни пла­чев­ний: в кра­що­му разі вто­му і нер­во­ву напру­гу водія, в гір­шо­му – заме­ти про­во­ку­ють ДТП.

На будь-яке питан­ня про шино­мон­та­жі ви отри­має­те від­по­відь по теле­фо­ну +38(0572) 52–10-64 та 50–79-23.