Кемперы

Виї­ха­ти на при­ро­ду, на пів­день Украї­ни або в інше подо­рож, і не піклу­ва­ти­ся при цьо­му дбає про жит­ло, мрі­ють бага­то людей. Для тих, хто здійс­нив свою мрію і став авто­ту­ри­стів, про­по­нує­мо послу­ги готель­но-ресто­ран­но­го ком­плек­су «Друж­ба». На нашій тери­торії цілий рік прий­ма­ють­ся будин­ки на коле­сах, кем­пе­ри, кара­ва­ни, ротелі та інші види транс­пор­ту з при­че­па­ми, при­зна­че­но­го для туриз­му. Сто­ян­ка вмі­щує до 50 оди­ни­ць одно­час­но подіб­них авто­до­мов.
Кара­ванінг (авто­мо­біль­ний туризм в фур­го­нах) попу­ляр­ний в Євро­пі і США, в краї­нах, де роз­ви­не­ний кем­пінг (літ­ні табо­ри). Без­умов­но, за кор­до­ном широ­ка мере­жа авто­ту­риз­му, доз­во­ляє навіть при міні­маль­но­му бюд­жеті, отри­ма­ти нор­маль­ні умо­ви. В Україні не роз­ви­не­на інфра­струк­ту­ра авто­ту­риз­му, все ж співвіт­чиз­ни­ки і жителі країн СНД почи­на­ють вхо­ди­ти у смак пере­сув­но­го спо­со­бу подо­ро­жей. Кар­па­ти, Пів­день Украї­ни, запо­від­ни­ки і зони, що охо­ро­ня­ють­ся, при­ва­б­ливі для актив­них і про­гре­сив­них людей. Ком­плекс «Друж­ба» один з нечис­лен­них під­при­єм­ств по ство­рен­ню умов для авто­ту­ри­стів.

 

Для туристів на кемперах, Ротель і інших автобудинках, ГРК «Дружба» пропонує:

 • Готель з номе­ра­ми різ­них ціно­вих діа­па­зонів. Посе­лен­ня з домаш­ні­ми тва­ри­на­ми.
 • Послу­ги ресто­ра­ну, літ­ній май­дан­чик.
 • Без­ко­штов­ний Wi-Fi і теле­ба­чен­ня.
 • Душ і туа­лет, цілоріч­на пода­ча гаря­чої води.
 • Праль­ня та хім­чист­ка.
 • Сто­ян­ка. Пар­ков­ка.
 • Елек­тро­по­ста­чан­ня.
 • Озе­ро, чов­но­вий при­чал, міс­це для спус­ку на воду пла­валь­них засобів.
 • Авто­мий­ка.
 • СТО, шино­мон­таж, зва­рю­ван­ня. Для вашо­го авто­бу­дин­ку буде про­ве­де­ний будь-який ремонт.
 • Послу­ги пере­кла­да­ча і органі­за­ція екс­кур­сій.

Ми нада­мо всі необ­хід­ні умо­ви для індиві­ду­алістів, так само для сімей і галас­ли­вих ком­паній. Готель «Друж­ба» зна­хо­дить­ся на одній з основ­них магістра­лей Хар­ко­ва, яка веде до виїз­ду з міста у пів­ден­но­му напрям­ку. Наше гід­ність – хоро­ша тра­са для в’їзду-виїзду, швид­кий доступ (15–20 хв.) До цен­тру міста, 3 км аеро­порт, 10 км заліз­нич­ний вок­зал, ста­діон «Металіст» – 5 км.

Кра­ванінг – сво­бо­да подо­ро­жі, ви самі виби­рає­те марш­рут, час, ком­панію. Це індиві­ду­алізм, а не стан­дарт­на про­гра­ма туре­ць­ких і єги­петсь­ких курор­тів. Це кра­са Украї­ни та сусід­ніх країн.