Автостоянка

Для зруч­но­сті відві­ду­ва­чів біля вхо­ду в ГРК «Друж­ба» обла­што­ва­на пар­ков­ка. Але для три­ва­лої від­сут­но­сті влас­ни­ка необ­хід­но більш надій­не маши­но­міс­це. Мож­ли­во, гості при­ї­ха­ли на влас­ній машині, а пере­су­ва­ти­ся по місту хочуть на гро­мадсь­ко­му транс­пор­ті або так­сі. Буває хтось їде на який­сь період у від­ряд­жен­ня чи від­пуст­ку, або про­сто не має необ­хід­но­сті в щоден­но­му вико­ри­стан­ні сво­го авто­мо­бі­ля. Тран­зит­ні транс­порт­ні засо­би, що слу­жать для пере­ве­зен­ня ван­та­жів, тим біль­ше не бажа­но зали­ша­ти в не при­зна­че­но­му міс­ці міста. Для всіх пере­ра­хо­ва­них, і інших ситу­а­цій, про­по­нує­мо послу­ги охо­ро­няєть­ся ціло­до­бо­вої авто­сто­ян­ки готе­лю «Друж­ба».

Близь­ко 100 авто­мо­білів вмі­щаєть­ся на пар­ку­валь­но­му поле: почи­на­ю­чи від мото­цик­лів і лег­ко­вих авто­мо­білів, закін­чу­ю­чи дов­го­міра­ми і бага­то­тон­ни­ка. Про­стір обго­род­же­но й охо­ро­няєть­ся 24 годи­ни на добу. За міс­цем розта­шо­ва­ний шино­мон­таж для різ­них типів авто­мо­білів, в тому числі для ван­таж­ної і сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої тех­ніки. Пар­ку­ван­ня про­по­нує прий­нят­ні ціни і повне збе­ре­жен­ня довіре­них машин.

 

Розцінки автостоянки готелю «Дружба»

Най­ме­ну­ван­ня послугЦіна одно­го міс­ця сто­ян­ки транс­порт­но­го засо­бу вироб­ництва СНД, грн. (В т.ч. ПДВ)Ціна одно­го міс­ця сто­ян­ки іно­мар­ки, грн. (В т.ч. ПДВ)
   
Лег­ко­вий авто­мо­біль30,0040,00
Мік­ро­ав­то­бус, ван­таж­ний авто­мо­біль до 3,5 т (типу “Газель”)40,0050,00
Ван­таж­ний авто­мо­біль біль­ше 3,5 т60,0080,00
Авто­бус паса­жирсь­кий (* – в тому числі Іка­ру­си)70,00 *100,00
Мото­цик­ли та при­че­пи до лег­ко­во­го авто­мо­бі­ля25,0035.00
при­чіп ван­таж­ний60,0080,00
Кам­пер (енер­го­по­ста­чан­ня, каналі­за­ція, заправ­ка водою) 300,00
Авто­бус типу «Ротель» (енер­го­по­ста­чан­ня, каналі­за­ція, заправ­ка водою) 300.00
Будівель­на або сільсь­ко­гос­по­дарсь­ка тех­ніка60,0080,00

 

Перевага автостоянки при готелі «Дружба» - вдале місце розташування

Ми розта­шо­вані на про­спек­ті Гагарі­на 185. Ця одна з про­від­них магістра­лей міста в пів­ден­но­му напрям­ку. Дале­кобій­ни­кам ком­форт­но і вигід­но зупи­ня­ти­ся в нашо­му готелі, забез­пе­чу­ю­чи собі нор­маль­не про­жи­ван­ня за прий­нят­ні ціни, і міс­це на авто­сто­ян­ці для сво­го гіган­та. Основ­на пере­ва­га – хоро­ша тра­са при тери­торіаль­ній близь­ко­сті від виїз­ду з міста. Мет­ро розта­шо­ва­не в 10 хв. їзди, цен­тр міста 15 хв. (7 км).

3 км до Хар­ківсь­ко­го аеро­пор­ту – важ­ли­ва пере­ва­га для тих, хто їде у від­пуст­ку або від­ряд­жен­ня. Для іно­зем­них гро­ма­дян мож­ли­вий роз­ра­ху­нок в Євро або дола­рах США; а також карт­ка­ми American Express, MasterCard і Visa.

Для Кам­пе­ра і вдос­ко­на­ле­них авто­бу­сів мож­ли­ва заправ­ка водою, енер­го­по­ста­чан­ня та каналі­за­ція.

Стан­дарт­не умо­ва авто­сто­я­нок – адміністра­ція сто­ян­ки не несе від­по­ві­даль­ність за збе­ре­жен­ня вмісту в транс­порт­но­му засобі.