Трансфер

У кож­но­му гід­но­му готелі будь-якої краї­ни світу нада­ють­ся транс­фер­ні послу­ги. Готель «Друж­ба» також про­по­нує сервіс­не обслу­го­ву­ван­ня висо­ко­го рів­ня. Наші спів­робіт­ни­ки на авто­мо­білі зустрі­нуть вас в аеро­пор­ту або заліз­нич­но­му вок­за­лі, мак­си­маль­но ком­форт­но і швид­ко дове­зуть до готе­лю. Прак­тич­но всі люди, при­їж­д­жа­ю­чи в нове міс­це губ­лять­ся в марш­ру­тах гро­мадсь­ко­го транс­пор­ту і швид­ко­му пошу­ку так­сі. Якщо має бути діло­ва або цілес­пря­мо­ва­но поїзд­ка, то така тра­та часу не при­пу­сти­ма. Що гово­ри­ти про іно­зем­ців, які не володі­ють російсь­кою або українсь­кою мовою. З транс­фер­ної послу­гою шанс загу­би­ти­ся зво­ди­ти­ся до нуля.

 

Умови трансферу, що надаються ГРК «Дружба»:

 • Новий авто­мо­біль Volkswagen Caddy Maxi Life.
 • Салон маши­ни облад­на­ний систе­мою клі­мат кон­тро­лю і наві­га­цій­ною систе­мою GPS.
 • У транс­порт­но­му засобі здійс­нюєть­ся своє­час­на змі­на шин (літ­ній і зимо­вий варіант).
 • Кіль­кість міс­ць – 7 осіб. Для пере­ве­зен­ня дітей обла­што­вуєть­ся дитяче сидін­ня.
 • Про­фесій­ний водій, який здійс­нює пере­ве­зен­ня по най­ко­рот­шим і прий­нят­ним доро­гах Хар­ко­ва.
 • Пунк­ту­аль­ність і так­тов­ність спів­робіт­ни­ка готе­лю гаран­ту­ють­ся.
 • Маши­на облад­на­на подуш­ка­ми без­пе­ки.
 • Водій спри­яє в таці і наван­та­жен­ні бага­жу.

Замо­в­лен­ня транс­фе­ру про­во­дить­ся зазда­ле­гідь, остан­нім часом – 3 ч. До момен­ту зустрічі. У робочі дні (з понеділ­ка по п’ятницю) виклик вироб­ляєть­ся з 9 год. До 18 год. По теле­фо­ну 0572–50-79–60 і 057–775-10–70. В інший час 0572–50-79–16 і 0572–52-20–91.

Най­ме­ну­ван­ня послугДен­ний, ціна (грн.)Ніч­ний, ціна (грн.)
Транс­фер до 6-ти осіб150,00220,00
Транс­фер від 7 до 10-ти осіб280,00350,00
Міні­маль­не замо­в­лен­ня до 5 км.150,00220,00
Понад 5 км. кож­ний наступ­ний10,0010,00
 • Ден­ний транс­фер надаєть­ся з 08.00 до 22.00.
 • Ніч­ний транс­фер надаєть­ся з 22.00 до 08.00.
 • Замо­в­лен­ня транс­фе­ру про­во­дить­ся не мен­ше ніж за 3 (три) годи­ни, а від­мо­ва від транс­фе­ру не мен­ше, ніж за 1 годи­ну до поїзд­ки за теле­фо­на­ми: 057–775- 10–70, 050–300- 23–96 (з 9:00 до 18:00 з ПН. по Ср.); за теле­фо­на­ми: 0572–52- 20–91 (в інший час).
 • Опла­та транс­фе­ру про­во­дить­ся шля­хом:
  – пере­раху­ван­ня гро­шо­вих коштів на роз­ра­хун­ко­вий раху­нок готе­лю;
  – вне­сен­ня готів­ко­вих коштів в касу готе­лю;
  – опла­ти між­на­род­ної пла­сти­ко­вою карт­кою (VISA, MasterCard, AMERICAN EXPRESS).
 • В дер­жав­ні свят­ко­ві дні до вар­то­сті поїзд­ки додаєть­ся 30%.
 • Про­стій авто­мо­бі­ля понад 10 хв. опла­чуєть­ся за тари­фом 5,00 грн. / хв.
 • У вар­тість послу­ги вхо­дить зустріч, супро­від і пере­ве­зен­ня гостей.
 • У зимо­вий час авто­мо­білі екс­плу­а­ту­ють­ся з вико­ри­стан­ням зимо­вих шипо­ва­них шин.
 • Авто­мо­білі облад­на­ний кон­ди­ціо­не­ром і подуш­ка­ми без­пе­ки.
 • На вимо­гу клієн­та надаєть­ся дитяче сидін­ня.