Конференц-сервіс

Ви про­во­ди­те тренін­ги, кон­фе­рен­ції, фору­ми, пре­зен­та­ції? Спек­тр послуг з органі­за­ції заходів мож­на замо­ви­ти в готель­но-ресто­ран­но­му ком­плексі «Друж­ба». Серед біль­шої части­ни готелів ми виді­ляє­мо­ся умін­ням органі­зу­ва­ти і здат­ністю роз­мі­щу­ва­ти ком­плекс­ні захо­ди. Групо­вий та діло­вий туризм – сучас­ні тен­ден­ції роз­вит­ку сус­піль­но­го жит­тя.

Органі­за­ція кор­по­ра­тив­них і інших масо­вих заходів – тру­до­міст­кий про­цес, що вима­гає чима­ло зусиль для ство­рен­ня ком­форт­них умов при­ї­ха­ли гостям в корот­кий про­мі­жок часу. Органі­за­то­ри вкла­да­ють гро­ші і хочуть отри­ма­ти від про­це­су мак­си­маль­ну кори­сть. 70% успіху події зале­жить від вмі­лої коор­ди­на­ції, точ­ні­ше від того, як гра­мот­но побу­до­ва­ний про­цес сприй­нят­тя кон­цеп­ції ауди­торією. Кон­фе­ренц-зали, транс­порт і пере­мі­щен­ня, хар­чу­ван­ня, про­жи­ван­ня. Якщо кожен етап замо­в­ля­ти окре­мо, то вихо­дить нера­ціо­наль­не вико­ри­стан­ня коштів, стом­лен­ня учас­ни­ків, в резуль­таті низь­ка ефек­тив­ність. Рішен­ня серй­оз­них пита­нь і кон­струк­тив­них про­по­зи­цій, для яких були зібрані люди, вима­га­ють скон­цен­тро­ва­но­го ува­ги. При невда­лої органі­за­ції резуль­тат буде пря­мо про­пор­цій­ний вит­ра­че­ним зусил­лям.

Сучас­ний тер­мін діло­вих заходів визна­чає як ‘кон­грес-туризм’, який вклю­чає тренін­ги, семі­на­ри та кон­фе­рен­ції, пре­зен­та­ції і реклам­ні про­гра­ми, кор­по­ра­тив­ні збо­ри. Також на між­на­род­но­му рів­ні вико­ри­сто­вуєть­ся тер­мін-абревіа­ту­ра – MICE (мeetings – зустрічі, incentives – туризм, сonferences – кон­фе­рен­ції, еxibitions – вистав­ки).

 

 

Переваги замовлення конференц-сервісу в готелі «Дружба»:

Кон­фе­ренц-зали міст­кістю на 50, 90, 100, 200 і 250 чоло­вік.

  • Роз­мі­щен­ня учас­ни­ків в готель­них номе­рах чоти­рьох кате­горій ком­форт­но­сті.
  • Органі­за­ція хар­чу­ван­ня учас­ни­ків, почи­на­ю­чи від кави-пауз, закін­чу­ю­чи три­ра­зо­вим хар­чу­ван­ням, бан­ке­ти та фур­ше­та­ми в нашо­му ресто­рані.
  • Тех­ніч­не забез­пе­чен­ня заходів, в тому числі відео­кон­фе­рен­цій.
  • У при­мі­щен­ні готе­лю без­ко­штов­ний інтер­нет.

Весь про­цес про­хо­дить в одно­му закла­ді, тоб­то органі­за­тор еко­но­мить свої гро­ші, час і сили учас­ни­ків на пере­мі­щен­ня. «Друж­ба» зна­хо­дить­ся на про­спек­ті Гагарі­на, неда­ле­ко від аеро­пор­ту, вок­за­лу, авто­стан­цій. До цен­тру Хар­ко­ва 20 хви­лин на транс­пор­ті по пря­мій магістралі. Готель­но-ресто­ран­ний ком­плекс розта­шо­ва­ний в спо­кій­но­му міс­ці, поруч з мальов­ни­чим озе­ром, що доз­во­лить учас­ни­кам мак­си­маль­но від­по­чи­ти і набра­ти­ся сил.

 

Співробітники «Дружби» беруть участь у вирішенні наступних організаційних питань:

  • надан­ня необ­хід­но­го облад­нан­ня,
  • під­го­тов­ка транс­фе­ру учас­ни­ків,
  • під­бір про­фесій­них ведучих і акторів,
  • допо­мо­га в склад­них і форс-мажор­них ситу­а­ціях.

Пунк­ту­аль­ність і чіт­кість – важ­ливі показ­ни­ки про­фесіо­наліз­му, які ви отри­має­те, звер­нув­шись в готель­но-ресто­ран­ний ком­плекс «Друж­ба».