Харчування для учасників заходів

Успіх кон­фе­рен­цій, тренін­гів, семі­нарів, з’їздів та інших масо­вих зібра­нь зале­жить від пла­ну­ван­ня і своє­час­но­го пое­тап­но­го вико­нан­ня. У багатьох випад­ках захо­ди зай­ма­ють кіль­ка днів. Хар­чу­ван­ня учас­ни­ків, як би це не баналь­но зву­ча­ло, – один з голов­них момен­тів, що дає сили і бажан­ня для досяг­нен­ня кін­це­во­го резуль­та­ту.

 

 

Ресторанно-готельний комплекс «Дружба» пропонує наступні види традиційної організації харчування заходів:

  • Кава-брейк (до 500 осіб). Зазда­ле­гідь кра­си­во накри­ва­ють­ся буфет­ні або фур­шет­ні сто­ли (випіч­ка, бутер­бро­ди, тістеч­ка, цукер­ки). Готуєть­ся чай, кава, цукор. Три­валість від 10 хв. до 40 хв. Кожен учас­ник може спіл­ку­ва­ти­ся, ходи­ти по залу з їжею, піти в будь-яку хви­ли­ну.
  • Фур­шет (до 500 осіб) – більш сит­на і три­ва­ла фор­ма кава-брей­ку. У тако­му вигляді хар­чу­ван­ня можуть бути дея­кі гарячі стра­ви і вели­кий асор­ти­мент заку­сок. Основ­не пра­ви­ло – пода­ють­ся стра­ви, які вжи­ва­ють­ся за допо­мо­гою вил­ки і рук. Допус­ка­ють­ся неміц­ні алко­голь­ні напої.
  • Біз­нес-ланч (до 200 осіб). Це пов­но­цін­ний ком­плекс­ний обід за сервіро­ва­ни­ми сто­ла­ми з 12 до 16 год., З понеділ­ка по п’ятницю. Кате­горія біз­нес-лан­чу виді­ляєть­ся ціно­вою пере­ва­гою.

По закін­чен­ню захо­ду в нашо­му ресто­рані мож­на замо­ви­ти бан­кет.

Також органі­за­ція хар­чу­ван­ня з роз­ря­ду кон­фе­ренц-серві­су може бути виїз­на, і замо­в­ле­на ​​на тери­торії виста­вок, пре­зен­та­цій, залів, інших від­да­ле­них тери­торіях. Ваше зав­дан­ня викла­сти очіку­ва­ний ефект від захо­ду, наша – органі­зу­ва­ти і про­фесій­но вико­на­ти забез­пе­чен­ня хар­чу­ван­ням.

Ресто­ран­но-готель­ний ком­плекс «Друж­ба» – це вда­ла ком­бі­на­ція сучас­но­го міста і мальов­ни­чої при­ро­ди. Ми надає­мо облад­нані при­мі­щен­ня для роз­мі­щен­ня гостей, хар­чу­ван­ня, про­ве­ден­ня пізна­валь­них і роз­ва­жаль­них заходів. Сім кіло­мет­рів від цен­тру Хар­ко­ва, неда­ле­ко від аеро­пор­ту і вок­за­лів, на одній з основ­них модер­ні­зо­ва­них магістра­лей міста. При тому, що в спо­кій­но­му міс­ці, з вихо­дом на мальов­ни­че озе­ро.