Меню

Якщо ви хоче­те смач­но пої­сти наодин­ці або в ком­панії, замо­ви­ти бан­кет або вла­шту­ва­ти діло­ву зустріч, то опти­маль­не меню за прий­нят­ни­ми ціна­ми вам запро­по­нує ресто­ран «Друж­ба». Кож­ний заклад має свою «родзин­ку», ми виді­ляє­мо­ся іде­аль­но підібра­ним меню, як для діло­вих, так і при­ват­них зустрі­чей. Дуже смач­ні стра­ви слов’янської та євро­пейсь­кої кух­ні зди­ву­ють вас від­мін­ним сма­ком і кра­си­вим оформ­лен­ням.

Меню – це єди­ний доку­мент з усієї кіль­ко­сті папе­рів, який дійс­но пред­став­ляє інте­рес для відві­ду­ва­чів. У нашо­му закла­ді асор­ти­мент пред­став­ле­ний на декіль­кох мовах. Зустрі­ча­ю­чи гостей з аеро­пор­ту, вок­за­лу або будучи іно­зем­цем, ви може­те не пере­жи­ва­ти за про­сто­ту вис­лов­лю­ван­ня. Ми запро­по­нує­мо зро­зу­мі­лий варіант.

 

 

Що таке «меню»?

Фран­цузь­ке le menu позна­чає перелік страв і напоїв. Крім най­ме­ну­ва­нь вка­за­на вага гото­во­го блю­да (в гра­мах) і ціна. Два (і біль­ше) числа через дріб озна­ча­ють два (і біль­ше) еле­мен­та стра­ви (напри­клад, від­бив­на і гар­нір). Від­кри­ва­ю­чи меню в багатьох закла­дах, кож­на люди­на спан­те­ли­че­ний кіль­кістю арку­шів і асор­ти­мен­том. Це лише уда­ва­на склад­ність, все меню побу­до­ва­но за схе­мою:

  • фір­мо­ві стра­ви пред­став­лені на почат­ку;
  • холод­ні закус­ки, вга­мо­ву­ють голод;
  • сала­ти;
  • гарячі закус­ки;
  • пер­ші стра­ви і дру­гі гарячі стра­ви (основ­ні), гар­ніри;
  • напої (осві­жа­ю­чі і гарячі);
  • десер­ти;
  • кар­та вин і спирт­них напоїв про­по­нуєть­ся окре­мою кате­горією.

Мож­ли­во поділ на тема­тич­ні кате­горії: десерт­не або меню напоїв, пив­не меню, або заку­соч­не.

 

Офіціанти та адміністратор орієнтуються на ваші інтереси

Для замов­но­го індиві­ду­аль­но­го захо­ди роз­роб­ля­ють­ся окре­мі скла­до­ві. Так, напри­клад: бан­кет­не або весіль­не меню, фур­шет­не або кава-брейк, дитяче або гриль, біз­нес-меню. Для обго­во­рен­ня спе­ціаль­но­го варіан­ту слід звер­ну­ти­ся до адміністра­то­ра, пояс­ни­ти зав­дан­ня і очіку­ва­ний резуль­тат. Зараз акту­аль­ні веге­таріансь­кі та піс­ні стра­ви, особ­ли­вий інте­рес викли­кає риб­ний асор­ти­мент, гриль і шаш­ли­ки. Ласі і пікант­ні стра­ви кухарі ресто­ра­ну при­го­ту­ють для вас.

Якщо ви не хоче­те вчи­ту­ва­ти­ся, то офі­ціан­ти запро­по­ну­ють най­кра­щі або попу­ляр­ні варіан­ти, або допо­мо­жуть здійс­ни­ти вибір на ваш смак.

Осо­би­стий сайт – вимо­га для сучас­но­го гід­но­го ресто­ра­ну. Ця сторін­ка пред­став­ляє сьо­год­ніш­нє меню «Друж­би».