Літній майданчик біля озера

Де справж­нім поці­но­ву­ва­чам пре­крас­ної атмо­сфе­ри під час їжі мож­на насо­лод­жу­ва­ти­ся живо­пис­ним пей­за­жем? Тіль­ки біля ресто­ра­ну з вихо­дом на озе­ро. У Хар­ко­ві мало закла­дів здат­них нада­ти влас­ний вихід на водой­му. Неве­ли­ке озе­ро є окра­сою готель­но-ресто­ран­но­го ком­плек­су «Друж­ба». Літ­ня веран­да або май­дан­чик є іде­аль­ним рішен­ням для уро­чи­сто­стей, бан­кетів, весіль, гулянь і шоу-про­грам. До того ж біз­нес кон­фе­рен­ції при­не­суть знач­но біль­ше кори­сті, якщо обста­нов­ка буде мак­си­маль­но наб­ли­же­на до при­род­но­го сере­до­ви­ща.

Насо­лод­жу­ю­чись смач­ни­ми і сві­жи­ми стра­ва­ми під музи­ку і спо­гля­да­ю­чи вод­ну гла­дь – що може бути кра­ще під час обід­ньої пере­рви або вечір­ньо­го від­по­чин­ку? Ресто­ран зна­хо­дить­ся в 7 км від цен­тру по пря­мій магістралі, на про­спек­ті Гагарі­на 185. Широ­ка сучас­на доро­га допо­мо­же швид­ко і лег­ко діста­ти­ся до нашо­го закла­ду. Влас­на пар­ков­ка і квалі­фі­ко­ва­ний пер­со­нал віта­ти­му­ть вас як доро­го­го і бажа­но­го гостя. Прий­ом їжі – це від­по­чи­нок для моз­ко­вої і фізич­ної діяль­но­сті. Най­кра­ще роз­слаб­лен­ня від­бу­ваєть­ся саме під час пов­ної змі­ни обста­нов­ки.

Літ­ній май­дан­чик пра­ц­ює в теп­лу пору року, саме тоді коли хочеть­ся насо­лод­жу­ва­ти­ся сві­жим повітрям і воло­гою в спе­кот­ні дні. Него­да теж має свою роман­ти­ку, до того ж дах вря­тує від дощу і вітря­них поривів.

 

Основні критерії, які повинні відповідати кращій літньому майданчику:

  • Сучас­ний інтер’єр. Оформ­лен­ня зелен­ню і квіта­ми.
  • Міст­кість, яка зале­жить тіль­ки від числа людей у ​​вашій ком­панії або кіль­ко­сті гостей.
  • Розта­шу­ван­ня, транс­порт­на магістраль, пар­ков­ка і під’їзд. Про­спект Гагарі­на 185 – 7 км від цен­тру, аеро­порт 3 км, ста­діон «Металіст» 5 км.
  • Меню. Ми пред­став­ляє­мо дуже смач­ні і апе­тит­ні стра­ви слов’янської та євро­пейсь­кої кух­ні. Бан­кет­ні і фур­шет­ні варіан­ти обго­во­рю­ють­ся окре­мо. Ціни помір­ні.
  • Мож­ливість участі пер­со­на­лу в органі­за­цій­них момен­тах. У нашо­му закла­ді вияв­ляєть­ся пов­ний спек­тр послуг для ство­рен­ня від­мін­но­го захо­ду.

Теле­фо­нуй­те, при­їж­д­жай­те і оці­нюй­те!