Розпис на озері. Виїзна весільна церемонія

Готель­но-ресто­ран­ний ком­плекс з вихо­дом на озе­ро пря­мо в Хар­ко­ві! Це чудо­ве рішен­ня для роман­тич­них весіль­них цере­моній. Виїз­на цере­монія – нове віян­ня для Украї­ни, яке прий­ш­ло з аме­ри­кансь­кої та євро­пейсь­кої куль­ту­ри. Зага­лом, бага­то хто має уяв­лен­ня про кра­си­во­му уро­чи­сто­сті з закор­дон­ним філь­мам. Такий нетра­ди­цій­ний під­хід здаєть­ся дуже доро­гим. Ми про­по­нує­мо сучас­не рішен­ня одру­жен­ня зі зруч­ним розта­шу­ван­ням неда­ле­ко від цен­тру міста, за ціл­ком адек­ват­ну суму. Тери­торіаль­на пере­ва­га дає вели­ку еко­но­мію в транс­порт­них і органі­за­цій­них вит­ра­тах. Кож­на весіль­на цере­монія на озері непо­втор­на і унікаль­на.

Виїз­ну реєстра­цію ресто­ран «Друж­ба» здійс­нить не тіль­ки у себе, а й в будь-яко­му міс­ці Хар­ко­ва – там, де ви заба­жає­те. Теат­ри, пар­ки, ліс, річ­ки, офі­си та інші варіа­ції. Коман­да нашо­го ком­плек­су вико­нає всі кло­по­ти в органі­за­ції тор­же­ства за прий­нят­ну ціну. Незва­жа­ю­чи на види­му лег­кість і неви­му­шеність, про­цес під­го­тов­ки досить наси­че­ний. Всі ета­пи роз­гля­да­ють­ся і пла­ну­ють­ся зазда­ле­гідь. Під час виїз­ду за межі ресто­ра­ну най­по­пу­ляр­ні­ша фор­ма устрою – фур­шет. Також лег­ко і про­фесій­но вико­нає­мо бан­кет.

 

Переваги весільної церемонії на озері

  • Білос­ніж­на весіль­на арка, уро­чи­ста доріж­ка, деко­ро­вані сто­ли, ком­по­зи­ції з квітів, оркестр. Коши­ки з пелюст­ка­ми, повітряні кулі, голу­би, кон­фет­ті. Все це може бути на вашо­му весіл­лі або весіл­лі ваших дітей.
  • Лег­ка і при­єм­на атмо­сфе­ра роз­пи­су ство­рить пре­крас­ний поча­ток сімей­но­го жит­тя. Такий спо­сіб про­ве­ден­ня при­би­рає необ­хід­ність жорст­ких регла­мен­тів, нор­мо­ва­но­го часу в ЗАГСі.
  • Від­сут­ність доро­гих пере­ве­зень гостей авто­бу­са­ми і еліт­ни­ми маши­на­ми моло­дят.
  • Два зали нашо­го ресто­ра­ну можуть прий­ня­ти від 2 до 300 чоло­вік гостей, весіль­ний фур­шет до 500 осіб. При­ро­да, озе­ро, веран­да, ресто­ран, вмістять необ­хід­не для вас чис­ло запро­ше­них. До того ж послу­ги готе­лю, для того щоб визна­чи­ти гостей, у вашо­му роз­по­ряд­жен­ні.
  • Вели­кий вибір сти­лі­стич­но­го рішен­ня тор­же­ства. Почи­на­ю­чи від тема­тич­них сюжетів закін­чу­ю­чи костю­мо­ва­ним свя­том. Спів­робіт­ни­ки ГРК допо­мо­жуть в органі­за­ції шоу про­гра­ми, деко­ру­ван­ні, музич­но­му оформ­лен­ні, під­борі ведучих та інших момен­тів. Ми має­мо вели­кий досвід в органі­за­ції уро­чи­сто­стей.
  • Особ­ли­ва ува­га при­ді­ляєть­ся весіль­но­го меню. Деталь­но роз­роб­ля­ють­ся шеф-куха­рем стра­ви тема­тич­них уро­чи­сто­стей. Обов’язково при­сут­ній свят­ко­ва сервіров­ка і при­кра­са страв. Ми при­го­тує­мо для вас най­сві­жі­ші та смач­ні стра­ви, а також від­по­від­ну кар­ту напоїв.

Весіль­ний пода­ру­нок для тих, хто замо­вив послу­ги ГРК «Друж­ба» – кра­щий номер готе­лю моло­дя­там в шлюб­ну ніч.