Номери готельно-ресторанного комплексу «Дружба»

Незва­жа­ю­чи на три зір­ки, мотель надає хоро­ший рівень бла­го­устрою, від­мін­но­го серві­су і затиш­ку. Expensive (аме­ри­кансь­кий тер­мін, що позна­чає 3-х зір­ко­вий готель) – клас, роз­ра­хо­ва­ний на більш деше­ву ціно­ву політи­ку за номе­ри, ніж у 4-х і 5-ти зір­ко­вих готелів. Але знач­но якіс­ні­ше і кра­ще сервіс і зруч­но­сті, ніж в 1 і 2-х зір­ко­вих моте­лях.

У вашо­му роз­по­ряд­жен­ні 100 номерів, при­зна­че­них для різ­но­го бюд­же­ту і при­зна­чен­ня візи­ту. Тури­сти, діло­ві люди, гості, запро­шені на важ­ливі захо­ди та інші бажа­ю­чі, знай­дуть в нашо­му мотелі ком­форт­ні умо­ви для про­жи­ван­ня.

Номе­ри «Еко­ном», «Стан­дарт», «Напів­люкс», «Люкс» кла­су – одно­час­но можуть роз­мі­сти­ти 200 осіб. Колек­тив моте­лю вико­нує все необ­хід­не, в межах своєї ком­пе­тен­ції, що б атмо­сфе­ра пере­бу­ван­ня зали­ши­ла най­кра­щі вра­жен­ня, і бажан­ня повер­ну­ти­ся бага­то разів.

Кожен готель має свій внут­ріш­ній роз­по­ря­док. В мотелі «Друж­ба» роз­ра­хун­ко­вий час вста­нов­ле­но о 12 годині дня. За затвер­дже­ним зако­но­дав­чо пра­ви­ла­ми, посто­я­ле­ць не може рані­ше засе­ли­ти­ся в номер, і виї­ха­ти піз­ні­ше вста­нов­ле­но­го часу. Якщо гість про­був в закла­ді мен­ше доби, з ньо­го стя­гуєть­ся вар­тість за повну добу.

Номер
Люкс
Дво­кім­нат­ний номер
від 1340 грн.
Номер
Напів­люкс
2 спаль­них міс­ця
від 900 грн.
Номер
Стан­дарт
2 спаль­них міс­ця
від 700 грн.
Номер
Еко­ном
2 спаль­них міс­ця
від 530 грн.

Спецпропозиції

Поди­ви­ти­ся

 

«Дружба» пропонує сучасний підхід для забезпечення комфорту:

  • Без­ко­штов­ний Wi-Fi інтер­нет для влас­ни­ків теле­фонів, ноут­буків, план­шетів та іншої тех­ніки.
  • Кабель­не та супут­ни­ко­ве теле­ба­чен­ня, теле­фон з міжмісь­ким та між­на­род­ним зв’язком.
  • Фак­си­міль­ні і елек­трон­ні пові­дом­лен­ня для наших гостей прий­ма­ють­ся у від­ділі бро­ню­ван­ня по фак­су: 775 10 70 (код м.Харкова – 057) та елек­трон­ною поштою: info@druzhba-hotel.com
  • У готелі теп­ло в холод­ні сезо­ни і цілий при­сут­ній гаря­ча вода. Мотель обла­што­ва­ний влас­ни­ми доро­ги­ми котель­ня­ми і бой­ле­ра­ми німе­ць­кої фір­ми «VIESSMANN».
  • Номе­ри «напів­люкс» та «люкс» забез­пе­чені систе­мою кон­ди­ціо­ну­ван­ня і вен­ти­ля­ції.
  • Дотри­муєть­ся санітар­но-гігієніч­ний і тех­ніч­ний ком­форт.
  • Забез­пе­чує­мо зруч­ни­ми ліж­ка­ми, мах­ро­ви­ми руш­ни­ка­ми, м’якими тапоч­ка­ми і тому подіб­ни­ми важ­ли­ви­ми дріб­ни­ця­ми.
  • Номе­ри деко­ро­вані в спо­кій­ній колір­ній гамі, що нала­што­вує на від­по­чи­нок, і ство­рю­ють затиш­ну домаш­ню обста­нов­ку.
  • Вели­ка кіль­кість номерів мають пре­крас­ний вид на мальов­ни­че озе­ро. Унікаль­не розта­шу­ван­ня готе­лю поля­гає в ком­бі­на­ції: близь­ко­го цен­тру Хар­ко­ва, однією з цен­траль­них магістра­лей, але в спо­кій­но­му міс­ці. Мотель зна­хо­дить­ся в мак­си­маль­но мож­ли­во­му для мега­полі­су еко­ло­гіч­но чисто­му міс­ці.
  • Допус­каєть­ся про­жи­ван­ня в номе­рах з домаш­ні­ми вихо­ван­ця­ми, за умо­ви наяв­но­сті від­по­від­них доку­мен­тів.

 

Це цікаво знати:

Номе­ри доро­гих еліт­них готелів на ува­зі кра­си­вий вид з вік­на. Між­на­род­ні стан­дар­ти готель­но­го біз­не­су виді­ля­ють спе­ціаль­ні позна­чен­ня: SV (sea view) – номер з видом на море, mountain view – вид на гори; inside view – вид на внут­ріш­ній двір тощо.

У нашо­му варіан­ті – lake view (вид на озе­ро) і на нав­ко­лиш­ню тери­торію. Прав­да, чудо­во для помір­них цін? Ви отри­має­те задо­во­лен­ня від мік­ро­клі­ма­ту нашо­го готе­лю! Відві­ду­ю­чи Хар­ків наступ­но­го разу, буде­те зна­ти, де зупи­ни­ти­ся.