Номер Економ

Вартість проживання за добу

Одно­міс­не роз­мі­щен­ня530 грн.
Дво­міс­не роз­мі­щен­ня670 грн.
Три­міс­не роз­мі­щен­ня900 грн.
Додат­ко­ве міс­це220 грн.

 

Опис номера

 • Телевізор
 • Сні­да­нок
 • Бал­кон
 • Wi-Fi
 • Одно­ра­зо­вий руш­ник
 • Шам­пу­нь
 • Мило

 

Забро­ню­ва­ти номер

Основ­на харак­те­ри­сти­ка цьо­го жит­ло­во­го при­мі­щен­ня в аку­рат­но­сті і зруч­но­стях без над­мір­но­стей. Бага­то при­їж­д­жих потре­бу­ють тіль­ки в нічлі­гу; підви­ще­ний ком­форт, пре­стиж і ста­тус не акту­аль­ні. Міні­маль­на ціна за затиш­ний номер в тризір­ко­во­му готелі – то, що робить Еко­ном про­по­зи­ція попу­ляр­ним в мотелі «Друж­ба». На від­ряд­жен­ня, тури­сти, фана­ти фут­бо­лу та інші гості, часто вва­жа­ють за кра­ще цю кате­горію через від­сут­ність непо­тріб­них пере­плат.

 

Чому варто замовити Економ категорію в готелі «Дружба»?

 • У кож­но­му номері є кос­ме­тич­ний ремонт. Це дво­міс­ні жит­ло­ві при­мі­щен­ня, забез­пе­чені ліж­ка­ми, чистою білиз­ною, тум­боч­ка­ми, світиль­ни­ка­ми та іншої необ­хід­ної атри­бу­ти­кою недо­ро­го жит­ло­во­го при­мі­щен­ня.
 • Еко­ном номе­ра є мож­ливість забро­ню­ва­ти в twin або single типах.
 • В мотелі «Друж­ба» облад­на­на влас­на котель­ня і бой­ле­ри, отже, гаря­ча вода при­сут­ня цілий рік. Теп­ло забез­пе­чуєть­ся в міру настан­ня холодів.
 • Доступ до без­ко­штов­но­го інтер­не­ту мож­ли­вий прак­тич­но на всій тери­торії готе­лю.
 • Готель розта­шо­ва­ний в 20 хв. від цен­тру Хар­ко­ва, в чисто­му і спо­кій­но­му міс­ці, з вихо­дом на неве­ли­ке озе­ро. Піс­ля наси­че­но­го дня вам буде при­єм­но від­по­чи­ти в таких умо­вах.

Зруч­ні меб­лі, лаконіч­ний дизайн, чисті сан­ву­з­ли, ненав’язливе обслу­го­ву­ван­ня, бан­ко­мат, пар­ков­ка, швид­кий доступ до транс­пор­ту – ви це шукає­те? Звер­тай­те­ся будь-яким зруч­ним спо­со­бом.