Ресторан

Для кого-то ресто­ран – це спо­сіб хар­чу­ван­ня і спіл­ку­ван­ня, для кого-то це від­по­чи­нок і роз­слаб­лен­ня. Людсь­ка при­ро­да так вла­што­ва­на, що нам регу­ляр­но потріб­но їжа. У режи­мі цейт­но­ту дале­ко не кожен може собі доз­во­ли­ти есте­ти­ку, гра­мот­ну сервіров­ку, склад­ні стра­ви і осо­би­сто­го офі­ціан­та. Наш заклад запро­шує всіх бажа­ю­чих смач­но пої­сти, насо­ло­ди­ти­ся при­єм­ною атмо­сфе­рою і від­мін­ним серві­сом!

 

Професійна організація обіду або банкету в ресторані «Дружба» складається з:

  • пра­виль­но­го оформ­лен­ня меню і кар­ти напоїв,
  • гра­мот­ної сервіру­ван­ня,
  • есте­тич­но­го при­кра­си,
  • уваж­но­го, але ненав’язливого обслу­го­ву­ван­ня.

Точ­не дотри­ман­ня регла­мен­ту вва­жаєть­ся пра­ви­лом хоро­шо­го тону. Саме тому в історії так доклад­но опи­су­ють­ся королівсь­кі бен­ке­ти і тра­пези. Чи то спра­ва на ходу з’їсти бутер­брод, то чи в кра­сивій спо­кій­ній обста­нов­ці, з обслу­го­ву­ван­ням, ску­шту­ва­ти, для вас спе­ціаль­но при­го­тов­ле­не, блю­до.

 

Асортимент ресторану розташовує:

різ­но­маніт­ністю м’ясних, ово­че­вих і риб­них салатів; сма­же­ної риб­кою; сви­ни­ною, запе­че­ної з ово­ча­ми; фір­мо­вим блю­дом – м’ясо «Друж­ба»; кабач­ка­ми в медо­во­му соусі і кру­че­ни­ка­ми з бакла­жанів. Гри­боч­ки з боч­ки і осе­ле­де­ць під горі­лоч­ку, кру­че­ни­ки курячі з начин­кою, галя­ви­на різ­но­маніт­ної і кар­топ­ля­на таріл­ка, шаш­лик і ово­чі гриль. І це тіль­ки неве­ли­ка мож­ли­ва части­на нашо­го меню.

А la carte – це кла­сич­на схе­ма робо­ти ресто­ранів, в тому числі «Друж­би». Позна­чає вибір страв по меню, і корот­кий час на очіку­ван­ня при­го­ту­ван­ня. Меню нашо­го ресто­ра­ну задо­воль­нить будь-які сма­ки (іно­зем­ців та співвіт­чиз­ни­ків).
За бажан­ням гостя ми при­го­тує­мо індиві­ду­аль­ні стра­ви.

Прин­цип шеф-куха­ря ресто­ра­ну «Друж­ба» – слов’янська, євро­пейсь­ка та інша кух­ня зі сві­жих про­дук­тів, май­стер­но при­го­то­ва­на в дусі тра­ди­цій­ної кла­сич­ної гастро­но­мії.