Room service або обслуговування в номерах

Готель­ний біз­нес спря­мо­ва­ний на органі­за­цію про­жи­ван­ня, хар­чу­ван­ня та побу­ту при­їж­д­жих людей. Між­на­род­ний тер­мін room service позна­чає що посто­я­ле­ць, може кори­сту­ва­ти­ся спек­тром послуг готе­лю, не вихо­дя­чи з номе­ра. Най­часті­ше замо­в­лен­ня здійс­нюєть­ся по теле­фо­ну, рід­ше клієнт осо­би­сто під­хо­дить на ресеп­шен (до адміністра­то­ра).

Це необов’язково сні­да­нок або обід, ціл­ком ймо­вір­но, що ви запро­си­те до себе друзів, діло­вих парт­нерів, або кого-то еще. Основ­ні стра­ви з меню ресто­ра­ну готе­лю ви може­те замо­ви­ти, щоб ство­ри­ти мак­си­маль­но ком­форт­не спіл­ку­ван­ня. Забез­пе­чи­ти необ­хід­ну кіль­кість стіль­ців також вхо­дить в послу­гу. Мож­ливі такі поба­жан­ня як квіти в номер або достав­ка сві­жої пре­си.

У готель­но-ресто­ран­но­му ком­плексі «Друж­ба» ви може­те замо­ви­ти стра­ви з меню ресто­ра­ну пря­мо в номер, а також про­хо­лод­ні і спирт­ні напої.

 

Особливості рум сервісу

Зазви­чай тіль­ки в готе­лях 4-х і 5-й зірок ця послу­га пра­ц­ює ціло­до­бо­во. Мен­ша зоря­на кате­горія закла­ду перед­ба­чає наяв­ність послу­ги в ден­ний і вечір­ній час. Мотель «Друж­ба» має три зір­ки, але послу­га room service здійс­нюєть­ся ціло­до­бо­во. На сьо­год­ні цей сервіс дуже попу­ляр­ний в готе­лях всьо­го світу. Опла­та за послу­гу здійс­нюєть­ся в момент достав­ки, в рід­кіс­них випад­ках мож­ли­ва опла­та в момент роз­ра­хун­ку за про­жи­ван­ня.

 

Терміни доставки їжі в номер:

  • сні­да­нок 20 хв .;
  • обід 20 хв .;
  • вече­ря 30 хв.

Якщо замо­в­ляєть­ся блю­до, для яко­го потріб­но більш три­ва­лий час при­го­ту­ван­ня, то про це попе­реджа­ють замов­ни­ка. В меню рум серві­су пред­став­лені стра­ви, які готу­ють­ся за сма­ка­ми серед­ньо­ста­ти­стич­но­го спо­жи­ва­ча. Меню готе­лю є мен­шою части­ною від меню само­го ресто­ра­ну «Друж­ба».

 

Додаткова послуга

Крім достав­ки їжі в номе­ри готе­лю ми вико­нує­мо достав­ку в офі­си, квар­ти­ри та будин­ки. Пере­ва­ги таких замо­в­лень в тому, що це све­же­при­го­тов­лен­ная їжа без під­си­лю­ва­чів сма­ку і барв­ни­ків. На куне ресто­ра­ну вико­ри­сто­вуєть­ся очи­ще­на вода. Упа­ков­ка здійс­нюєть­ся в спе­ціаль­ні ланч­бок­си, які збері­га­ють тем­пе­ра­ту­ру і апе­тит­ний вигляд стра­ви.